:

Vad betyder Voluspa?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder Voluspa?
 2. Vad betyder völva?
 3. Vad heter den första dikten i Eddan?
 4. Vad är Havamål och Völvans spådom?
 5. Vad heter Odens dvärgar?
 6. Vem är Vidar?
 7. Hur gammal är Eddan?
 8. Var finns Eddan?
 9. Var poetiska Eddan en?
 10. Vad hette Odens söner?
 11. Vad heter Odens hund?
 12. Vilken Gud är den starkaste?
 13. Hur börjar Ragnarök?
 14. Vad händer efter Ragnarök?
 15. Vad innehåller Eddan?

Vad betyder Voluspa?

I tidens början fanns två världar, eldens och köldens. I svalget mellan dem, Ginnungagap, föll gnistor från den förra på isen från köldvärlden. Därav uppkom den väldige Ymer, jättarnas stamfader, samt kon Ödhumla, från vilken asarna (gudarna) leder sitt ursprung:[1]

Kvädets ålder är, trots all forskning, ännu tämligen obestämd. Under mitten av 1800-talet ville man tillskriva det en mycket hög ålder (ända till 400-talet eller ännu tidigare), medan det under de efterföljande 50 åren en motsatt ytterlighet i uppfattningen av denna fråga framträtt, i det man påstått att Völuspá varit författad först på 1100-talet. En kompromiss av dessa båda uppfattningar blev att dikten kan vara äldre än 900-talet. Vi känner dock till att en stor del av de dikter som Völuspá verkar kunna kopplas till (så kallade skaldedikter) tillkom mellan 900 och 1100. Dessa dikter har det gemensamt att de innehåller spår av tradering (muntligt framförande).[2] Exempel på detta är omkväden (i Völuspá upprepas exempelvis versen "Veten I än, eller vad?"), synonymer och kenningar. Völuspá verkar dock inte kunna vara äldre än att skalden hade haft kontakt med kristendomen, vilket diskuteras utförligare nedan. Dock är det troligt att delar av dikten var spridda redan vid början av 1000-talet vilket Skarpåkerstenen vittnar om. Det är möjligt att dikten ursprungligen tecknades ner baserad på tidigare traditionella dikter och i likhet med många runstenar innehåller en blandning av kristna och hedniska motiv. Forskaren Henry Adams Bellows kommenterar att det inte är rimligt att dikten skrevs efter år 1000, men att den förmodligen komponerades av en hednisk islänning på 900-talet med mycket lösa band till kristendomen. Han menar att härskaren som nämns i vers 65, som ofta tolkas som Jesus, inte alls behöver ha någon sådan koppling och att om så var fallet är kontrasten med det mesta av diktens övriga innehåll så stort att den måste lagts till långt senare vilket stöds av att versen saknas i äldre upplagor av dikten.[3]

Att man under dessa förhållanden inte med visshet kan säga något om författarens person, säger sig självt. Inte ens författarens nationalitet är fastslagen. De flesta anser att kvädet härstammar från Norge, medan andra däremot antar att författaren varit islänning.[4]

Vad betyder völva?

Völvorna var kvinnor, men inte prästinnor. De tolkade inte gudarnas vilja. Völvorna var spåkvinnor och såg in i framtiden med hjälp av magiska sånger som kallades sejd. Skulle man lägga en förbannelse använde man istället en annan form av sånger som kallades galdrar.

Bara några få kvinnor hade den gåvan. Genom att kunna se andra människors öde kunde de också påverka ödet. Till det bättre eller till det sämre. Det kunde vara enkla saker som fisk i näten eller att spå fram tomma nät. Lycka i kärlek eller olycklig kärlek. God vind på havet eller stiltje. Men det kunde också gälla seger eller förlust i både strider och vikingatåg. Med de kunskaperna blev völvorna både omtyckta och fruktade.

Ordet völva kommer av det fornnordiska ordet völr, som betyder just stav. Völvorna bar en speciell völvestav med sig som de använde vid spådomarna. På toppen fanns alltid en korgliknande anordning lik den som fanns när man plockade upp tråd från en slända. En koppling till nornorna som satt vid asken Yggdrasils rötter och spann livstrådarna för människorna.

Några få völvestavar av metall har hittats, men de som varit av trä har förmultnat i völvornas gravar.

Vad heter den första dikten i Eddan?

1. »Hören mig alla heliga släkten, större och smärre söner av Heimdall; du vill ju, Valfader, att väl jag täljer forntida sägner, de första, jag minnes.

2. Jättar, i urtid alstrade, minns jag, som mig fordom fostrat hava; nio världar jag minns, och vad som var i de nio, måttgivande trädet under mullen djupt.

3. I åldrarnas morgon, då Ymer levde, var ej sand, ej sjö, ej svala vågor; jorden fanns icke, ej upptill himlen; ett gapande svalg fanns men gräs fanns ingenstädes.

Vad är Havamål och Völvans spådom?

Jag tror att läsaren förstår denna vackra text bättre och får en mer spännande upplevelse om jag först förklarar vissa nyckelord.

”Vafthrudner” betyder ”vävstark” och ”den som är duktig på att svara på svåra frågor”.

Vad heter Odens dvärgar?

(Benämningar •  Gudar & gudinnor •  Platser •  Föremål)

Förutom gudar och gudinnor finns i mytologin många andra gestalter: dvärgar, jättar, alver, människor, djur. Här hittar du dem med namn och en liten presentation.

"Ask och Embla" på Stortorget i Sölvesborg, av Stig Blomberg 1948. Foto: Henrik Sendelbach 2005.

Illustration från boken Wonderful Stories from Northern lands av Julia Goddard, 1871.

Vem är Vidar?

We process your data for purposes such as delivering content or advertisements and measuring the delivery of such content or advertisements to extract insights about our website. We may share this information with our partners. Cookies set by Spotify are labelled “first party”; you may exercise your preferences in relation to first party cookies by toggling the switch for each first party cookie category below. The remaining cookies are third party cookies; you may exercise your preferences in relation to each purpose by toggling the relevant switch below or by vendor by clicking “List of IAB Vendors.” These choices will be signaled globally to other websites participating in the Transparency and Consent Framework. Cookie Policy

Always Active

Strictly Necessary Cookies

These cookies are necessary for the service to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the service will not then work.

Hur gammal är Eddan?

Så var vi här igen, på kvarteret Eddan. Ett par månader framöver ska vi undersöka de arkeologiska lämningarna under trottoarerna runt kvarteret. Här vill man placera en spont inför nybyggnationen.

Vi kommer att finna fortsättningen på de tomter, byggnader, odlingslämningar och stads- och åkerdiken som vi fann 2014 när vi var här sist. De äldsta lämningarna då var ett litet gårdstun från stenåldern. I övrigt fanns rikligt med lämningar som medeltida brunnar, åkermark och diken som härleddes till franciskanernas verksamhet. Även en del av ett medeltida stadsdike fanns i kvarteret. Dessutom påträffades bebyggelse som etablerades under 1700-talet på ett antal tomter, men där några tomter samtidigt endast användes som kål- och trädgårdar.

Då har vi gjort årets första roliga fynd på Eddan. Utmed Djurgårdsgatan fann vi en avfallsgrop med en del keramik och kinesiskt porslin. Ett av de små och nästan lövtunna porslinsfragmenten hade ansiktet av en kinesisk man. Porslinet vi har hittat innan i området var vanligtvis från 1740-50-talet och importerat från Kina.

Vid denna tiden var landskamrer Iggeström innehavare av tomten och några decennier senare baron von Lingen. Von Lingen ägde även en annan gård vid samma tid som numera står i Gamla Linköping. Det finns även andra personer registrerade vid tomten i arkiven, men det är omöjligt att säga från vems hushåll avfallet kommer från. Iggeström och von Lingen kan vara goda kandidater i alla fall.

Var finns Eddan?

Den poetiska Eddan är en samling versifierade dikter med spådomar och om hedniska gudar och hjältar. Den pergamentskrift som bäst bevarar en helhet härrör från 1200-talet, men många av de enskilda dikterna är långt äldre och innehåller i sig inte sällan åtskilliga tidslager, rymmer tillägg och ändringar som har gjorts efter hand.

Dikterna är tillkomna för att framföras muntligt och traderades först muntligt. I persongalleriet möter förstås Oden, Tor och Freja men också Sigurd Fafnesbane, Gudrun och Brynhild. Här berättas om Midgårdsormen och draken Nidhugg, som håller till vid roten av asken Yggdrasil.

Lars Lönnroth, professor emeritus vid Göteborgs universitet och den senaste översättaren till svenska av Den poetiska Eddan, samtalar med Peter Luthersson.

Vilgot Sjöman (1924–2006) är mer bekant som filmregissör än som författare. Filmer som ”491” (1964), ”Jag är nyfiken gul” (1967) och ”Jag är nyfiken blå” (1968) hade politisk sprängkraft och väckte reaktioner och debatt i sällsynt omfattning. Men Vilgot Sjöman kom från litteraturen, och en slut- och höjdpunkt i hans konstnärskap blev en svit självbiografiska böcker som aldrig har fått det erkännande som de borde ha fått.

Yukio Mishima (1925–1970) vann tidigt stor litterär framgång, närmare bestämt med en självbiografiskt anlagd skildring av en säregen barndom och personlighetsutveckling, Demaskering (1949). Hans författarskap i ett flertal genrer blev flödande rikt, och åtminstone i väst uppfattades han som den främste japanske författaren. Hans död blev spektakulär. Efter en aktion till stöd för traditionella nationella värden, utförd vid ett militärhögkvarter i Tokyo, begick han seppuku.

Robert Musil (1880–1942) är en österrikisk författare som aldrig blev klar med sitt magnum opus, ett verk som han första gången refererar till i sin dagbok redan 1905 och vars inledande del utkom 1930, en roman betitlad Mannen utan egenskaper. Musil dog utfattig och i stort sett bortglömd i schweizisk exil. Precis som sin landsman Hermann Broch skildrar han modernitetens ankomst, den värld som då går under och den som i stället uppstår.

Nya testamentet är en skriftsamling som de första kristna fogade till den hebreiska bibeln, av dem benämnd Gamla testamentet. Nya testamentet innehåller fyra evangelier som skildrar Jesus liv, gärning och död. Till evangelierna har fogats framför allt berättelser om budbärare av det kristna budskapet och brev som kretsar kring lära och förhållanden i de tidiga församlingarna. Textsamlingens slutgiltiga innehåll fastställdes på 300-talet.

Thomas Carlyle (1795–1881) var en av 1800-talets mest beundrade författare, en av dess ledande intellektuella. Framför allt var han historieskrivare. Och i centrum för all förändring eller utveckling satte han enskilda individer. Historien är liktydig med hjältarnas historia, de förebildliga föregångsgestalternas historia. Hjältar driver skeendet i kamp mot slemma, ondskefulla antagonister.

Hermann Broch (1886–1951) är en österrikisk författare vars ryktbarhet vilar i huvudsak på två omfattande romaner: Sömngångare och Vergilii död. I Sömngångare skildras hur 1800-talets värderingsvärld går under och 1900-talets bryter in. Romanens tre delar utspelas 1888, 1903 respektive 1918. Den segrande moderniteten kännetecknas av sin platthet, sin krasshet och sin fulhet. Vergilii död är å sin sida ett epitafium över själva litteraturen.

Det bysantinska riket (323–1453) med Konstantinopel som huvudstad skapade en litteratur som knappast kan mäta sig med den antika avfattad på samma språk, grekiska. Favoriserade genrer var historieskrivning och sådant som anknöt till ortodox kristendom, som hymner och helgonlegender.

Medeltida resenärer som Marco Polo (1254–1324) och Ibn Battuta (1304–1368 eller 1369), en affärsman från Venedig och en koranlärd från Tanger, tillbringade decennier borta från sina hemländer. Den förre kom i tjänst hos den mongoliske härskaren Kublai khan, den senare hos sultanen i Delhi Muhammad Shah. Båda uppträdde med rättmätigt anspråk att vara den mest bereste mannen i världen.

Jonathan Swift (1667–1745) var född i Dublin men till sin härkomst engelsman. Under många år eftersträvade han en karriär i moderlandet, som minister eller i varje fall biskop, men fick nöja sig med att bli domprost i sin födelsestad. Hans giftiga, satiriska skrifter kom att utgöra ett oöverstigligt karriärhinder.

Hinduismen är inte en enhetlig religion med en enda helig skrift. Historiskt har den likväl utvecklat tyngdpunkter. En sådan är att sky tvåfald och splittring och söka enhet. Dess myller av gudar kan betraktas som skilda manifestationer av en och samme gud.

Per Olof Sundman (1922–1992) är en utpräglad utomhusförfattare med en karakteristisk ordknapp, närmast klassiskt isländsk stil och berättarteknik. Hans noveller och romaner tilldrar sig främst i norrländska fjällområden men också i polartrakter och i afrikansk vildmark. Hans gestalter utsätts för sådana prövningar som naturen kan bjuda och har ofta svårt att relatera till varandra. Allting är mycket suggestivt.

”Den muterade suveränen” härskar fortfarande i ”det öppna och fria samhället”, skriver Botho Strauss, född 1944, i sin genombrottsroman ”Den unge mannen” från 1984. Allting ligger i skuggan av ”1933 års kors”. Tyskarna skyr sina traditioner och seder av rädsla för att likna den döde, deras ”störste niding”. I en essä 1993 uppmuntrar han landsmännen att bryta den onda cirkeln. I betraktarens ögon förvandlades han därmed från postmodernistiskt underbarn till kontroversiell nationalkonservativ. Är någon av bilderna sann?

Vilka litterära verk tillhör kategorin klassiker? Vilka kvaliteter är det som gör en klassiker värdefull om den nu är värdefull? Vad kan man lära sig av att umgås med klassiker? Har mer eller mindre uråldriga klassiker relevans för förståelsen av vår samtid och vår framtid? Finns det en risk med att klassikerna har försvunnit från pensum i skola och på universitet?

Emilia Fogelklou (1878–1972) är en särpräglad, djupt imponerande och orättvist förbisedd svensk författare. Hennes vetgiriga, nyfikenhetsdrivna författarskap spänner över skilda genrer. Hon är en pionjär inom religionspsykologisk forskning och en rese som existensfilosofisk betraktare. Hon har skrivit mäktiga levnadsteckningar över Birgitta, Franciscus och William Penn samt inte minst kväkaren James Nayler.

William Makepeace Thackeray (1811–1863) var född i Calcutta, såg som pojke Napoleon på Sankta Helena och besökte som ung Goethe i Weimar. I stort sett hela hans författarskap tillkom under en knapp tioårsperiod från mitten av 1840-talet. I hans romaner utspelar sig fiktionen som regel mot en starkt framhävd historisk bakgrund.

Werner Bergengruen (1892–1964) hade svensk påbrå på fädernet men tillhörde i egna ögon den tyska befolkning som hade levt i det baltiska området under århundraden men som under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet i stor utsträckning utvandrade under trycket av dels estnisk, lettisk och litauisk nationalism, dels och framför allt förryskningspolitik.

Michel Houellebecq är född 1958 på ön Réunion i Indiska oceanen. I en situation när den franska litteraturen såg ut att dö anfäktad av svårartad överförfining gav Michel Houellebecq den liv och relevans på nytt. De tanklösa uppfattade honom som provokatör, men det provocerande i hans romaner har inte provokationen som mål.

Francesco Petrarca (1304–1374) är litteraturhistoriskt ihågkommen för sina på italienska skrivna dikter om Laura men var först och främst samlare och utgivare av antik litteratur, resenär och lärd författare av på latin skrivna verk som kunde heta Om livet i ensamhet, Om världsföraktet eller Om ryktbara män.

Witold Gombrowicz (1904–1969) var en polsk journalist och författare som befann sig på resa i Sydamerika när andra världskriget bröt ut. Han bestämde sig för att stanna i Buenos Aires. Här påbörjade han den dagbok som blev hans främsta litterära verk, en dagbok som från början av 1950-talet fortlöpande publicerades i en polsk exiltidskrift.

Thomas Bernhard (1931-1989) blev kontroversiell i sitt hemland, Österrike, som han i dramer och romaner ihärdigt anklagar för att vara genomdrypt av katolicism och nazism. Karakteristiskt för författaren är utdragna monologer av undantagsmänniskor som avskyr det mesta, framför allt föräldrar, lärare och läkare, rollfigurer som har hindrat dem från att vara autentiska och originella, fullt levande.

Var poetiska Eddan en?

This is the poetic Edda (Edda Sæmundar), translated to Swedish by Erik Brate. The electronic edition is produced by Lars Aronsson. See also the Icelandic version.

Detta är den poetiska eddan, även kallad Edda Saemundar, och innehåller sånger skrivna efter fornnordiska versmått. Detta verk ska inte förväxlas med Snorre Sturlassons edda, som huvudsakligen är skriven på prosa med små inslag av vers.

Översättaren Erik Brate var en tidig svensk språkforskare. Han föddes 1857 och dog 1924, därav den gamla verbböjningen och ålderdomliga stilen.

Den som vill läsa Eddan som en bok på papper, rekommenderas köpa den vackra faksimilutgåva som bokförlaget Niloé gjort 1990 med ISBN 91-7102-234-1.

Vad hette Odens söner?

Oden är bror till Ve och Vile, Lodur och Höner. Hans föräldrar är Bor och Bestla och hans anfader Bure. Hans hustru är Frigg, med vilken han har flera söner. Han är även far till Tor, Balder, Vidar, Höder och enligt den Prosaiska Eddan, men i konflikt med den Poetiska Eddan, far till Tyr. Romarna omtalar en gud som jämställs med Mercurius och Tacitus vilken skall ha varit huvudgud hos Suebi - en konfederation av germanska stammar. Denna gud har av vissa forskare identifierats med Oden.[7][8][9] Odens ursprung har varit omdiskuterat sedan medeltiden. Ett tidigt omnämnande av Oden är i en inskription från 400-talet på Vindelev-skatten(dk), som upptäcktes i Danmark år 2020.[10] Tidigare forskning har tolkats som ett skifte i religionsuppfattning vid 500-talets början,[11] då soldyrkan tycks ha övergivits till förmån för krigsgudar i Norden, men vad detta skifte hade för exakt inverkan på gudsföreställningen är okänt. Länge menade historiker att Oden skulle varit en kung eller hövding som upphöjts till gudom efter sin död. Sedan 1800-talet har dessa idéer i stort sett övergetts. Ett återkommande förslag har varit att Oden skulle ha varit en utomnordisk import, vilket möjligen grundar sig i Snorres berättelse i Ynglingasagan, där asarna skulle varit ädlingar från Troja.

En annan uppfattning är att Oden från början varit en ren dödsgud som med tiden spelat en allt mer central roll i den nordiska mytologin. Av etymologiska skäl har vissa forskare föreslagit att Tyr varit den ursprungliga överguden (även Tor har föreslagits) som sedan trängts undan av en sydlig kult. Andra menar att en ur-Oden framträdde under bronsåldern som en reflektion av sociala klasser. Georges Dumézil föreslog i sin ifrågasatta teori om trefunktionalitetssystemet att den för-indo-europeiska kulturen skulle haft ett "kastsystem" innefattande tre klasser: härskare, krigare och bönder. Terje Leiren tolkade denna tanke utifrån att Frej skulle representera bönder, Tor krigare och Oden härskare, i referens till möjliga representationer av denna treenighet på runsten G 181 och Skogbonaden, amuletter med (Odens) spjut, (Tors) hammare och (Frejs) skära samt att dessa tre är gudarna som Adam av Bremen säger dyrkades i Uppsala tempel [12]. Eftersom det saknas utförligt skrivet material från Skandinavien innan vikingatidens slut så är det svårt att kunna bevisa någon av dessa teorier helt tillfredsställande.

Det möjligen äldsta belägget för Odendyrkan stammar från Gotland. 2011 upphittades en nästan 2000 år gammal romersk bronsmask. Masken var den första i sitt slag att hittas i Skandinavien. Det särskilt uppseendeväckande med masken var att den tyckts ha bearbetats. Det ena ögonhålet på masken hade satts igen med en metallbit i form av ett öga. Arkeologen Neil Price tolkade detta som att maskens ägare hade förändrat masken för att använda den som en symbol för Oden. Platsen för fyndet var för övrigt i Hellvi socken, vars namn varslar om en att det en gång varit en helig plats inom asatron.[13] Price elaborerade sedan sin teori: ett andra öga upphittades på platsen vilket betydde att masken en gång haft två ögon. Price pekade ut att man inte kunde finna några tecken på naturlig korrosion eller yttre våld. På masken fanns även tecken på att den spikats fast vid en stolpe eller en figur. Price föreslog därför att masken hade försetts med två ögon och att man möjligtvis tagit bort och symboliskt begravt det andra ögat nedanför masken som en symbolisk återskapning av hur Oden offrade sitt öga. Price pekade på andra fynd, framför allt kring Östersjön, där figurer tillverkats med två ögon för att ett öga sedan skulle tagit bort med flit.[14]

Oden har omnämnts med ett mycket stort antal namnvarianter, exempelvis "Allfader" när han uppträdde som alla människors och gudars fader, "Enöga" på grund av att han offrade sitt ena öga i Mimers brunn och "Hangadrott" då han hängde sig själv på Yggdrasil som offer åt sig själv både för att vinna kunskap och för att få runornas visdom. Därav kommer en tradition att hänga människor och djur som offer åt Oden. Vissa har velat mena att detta är en influens av kristendomen, men Kimberley Christine Patton skriver i en ingående analys att likheten är en tillfällighet och att koncepten utvecklades självständigt.[15]

Namnet Oden kommer från fornnordiskans "Odr" som både betyder "sinne", "ande", "raseri", "extas", och "poesi" och ändelsen "-ìnn" som är en föregångare till -en, som i vargen. Alltså refererar namnet till den som är "odr". Namnet finns i flera språkliga varianter hos germanska folk och antyder till hans roll som gud över bärsärkar, poeter och sejdkonsten. Det antyder också att både nordmännen och andra germaner såg en likhet mellan dessa ting. [16][17] "Odr" är etymologiskt relaterat till tyskans wut (raseri), holländskans woede (raseri), fornengelskans wod (ursinne) och möjligtvis besläktat med latinets vates (siare, poet, orakel) genom den gemensamma teoretiska Indo-europeiska roten "(H)weh₂t-i-"

Oden dyrkades utanför Skandinavien, men det mesta av vår kunskap om guden kommer från de nordiska, framförallt isländska, litterära källorna. Dock finns spår av Odendyrkan utanför Skandinavien. Ett exempel är den så-kallade spjutdansaren. Figuren finns i vendeltida konst från både Skandinavien och England, och avbildas ibland som enögd. De horn som figuren bär på fynd av oskadda figurer har oftast fågelhuvuden i ändarna. Ibland styr en sådan figur i miniatyr en ridande krigares spjut. Denna figur tolkas ofta som Oden eller en medverkande i hans kult. På 600-talet beskriver munken Jonas Bobiensis att den iriske munken Columbanus skulle avbrutit ett öloffer (ett bruk också känt senare i Skandinavien) till guden Vodano (Oden), som "andra kallar Merkurius", i Schwaben[18]. En doped från 800-talets Mainz kräver att den omvändande hedningen förkastar de tre gudarna "'UUôden, Saxnôte, och Thunaer (Tor).

Odens attribut är hästen Sleipner, som har åtta fötter[19], korparna Hugin, som betyder "hugen/hågen" (d v s sinnet/själen), och Munin, som betyder "minnet", och vilka är Odens budbärare och spejare, hans båda vargar Gere och Freke, hans spjut Gungner som aldrig missar sitt mål, samt armringen Draupner.[20]

Oden är son till Bor och sonson till Bure, som i sin tur uppkom när urkon Ödhumla slickade frost- och salttäckta stenar. Tillsammans med Frigg har Oden sönerna Balder, Hermod och Höder. Som Odens äldste son räknas Tor, vars mor är Jord (isländska Jörð) - alltså jorden själv; möjligen ett sidonamn på Frigg, men den saken är osäker.

Vad heter Odens hund?

Oden är bror till Ve och Vile, Lodur och Höner. Hans föräldrar är Bor och Bestla och hans anfader Bure. Hans hustru är Frigg, med vilken han har flera söner. Han är även far till Tor, Balder, Vidar, Höder och enligt den Prosaiska Eddan, men i konflikt med den Poetiska Eddan, far till Tyr. Romarna omtalar en gud som jämställs med Mercurius och Tacitus vilken skall ha varit huvudgud hos Suebi - en konfederation av germanska stammar. Denna gud har av vissa forskare identifierats med Oden.[7][8][9] Odens ursprung har varit omdiskuterat sedan medeltiden. Ett tidigt omnämnande av Oden är i en inskription från 400-talet på Vindelev-skatten(dk), som upptäcktes i Danmark år 2020.[10] Tidigare forskning har tolkats som ett skifte i religionsuppfattning vid 500-talets början,[11] då soldyrkan tycks ha övergivits till förmån för krigsgudar i Norden, men vad detta skifte hade för exakt inverkan på gudsföreställningen är okänt. Länge menade historiker att Oden skulle varit en kung eller hövding som upphöjts till gudom efter sin död. Sedan 1800-talet har dessa idéer i stort sett övergetts. Ett återkommande förslag har varit att Oden skulle ha varit en utomnordisk import, vilket möjligen grundar sig i Snorres berättelse i Ynglingasagan, där asarna skulle varit ädlingar från Troja.

En annan uppfattning är att Oden från början varit en ren dödsgud som med tiden spelat en allt mer central roll i den nordiska mytologin. Av etymologiska skäl har vissa forskare föreslagit att Tyr varit den ursprungliga överguden (även Tor har föreslagits) som sedan trängts undan av en sydlig kult. Andra menar att en ur-Oden framträdde under bronsåldern som en reflektion av sociala klasser. Georges Dumézil föreslog i sin ifrågasatta teori om trefunktionalitetssystemet att den för-indo-europeiska kulturen skulle haft ett "kastsystem" innefattande tre klasser: härskare, krigare och bönder. Terje Leiren tolkade denna tanke utifrån att Frej skulle representera bönder, Tor krigare och Oden härskare, i referens till möjliga representationer av denna treenighet på runsten G 181 och Skogbonaden, amuletter med (Odens) spjut, (Tors) hammare och (Frejs) skära samt att dessa tre är gudarna som Adam av Bremen säger dyrkades i Uppsala tempel [12]. Eftersom det saknas utförligt skrivet material från Skandinavien innan vikingatidens slut så är det svårt att kunna bevisa någon av dessa teorier helt tillfredsställande.

Det möjligen äldsta belägget för Odendyrkan stammar från Gotland. 2011 upphittades en nästan 2000 år gammal romersk bronsmask. Masken var den första i sitt slag att hittas i Skandinavien. Det särskilt uppseendeväckande med masken var att den tyckts ha bearbetats. Det ena ögonhålet på masken hade satts igen med en metallbit i form av ett öga. Arkeologen Neil Price tolkade detta som att maskens ägare hade förändrat masken för att använda den som en symbol för Oden. Platsen för fyndet var för övrigt i Hellvi socken, vars namn varslar om en att det en gång varit en helig plats inom asatron.[13] Price elaborerade sedan sin teori: ett andra öga upphittades på platsen vilket betydde att masken en gång haft två ögon. Price pekade ut att man inte kunde finna några tecken på naturlig korrosion eller yttre våld. På masken fanns även tecken på att den spikats fast vid en stolpe eller en figur. Price föreslog därför att masken hade försetts med två ögon och att man möjligtvis tagit bort och symboliskt begravt det andra ögat nedanför masken som en symbolisk återskapning av hur Oden offrade sitt öga. Price pekade på andra fynd, framför allt kring Östersjön, där figurer tillverkats med två ögon för att ett öga sedan skulle tagit bort med flit.[14]

Oden har omnämnts med ett mycket stort antal namnvarianter, exempelvis "Allfader" när han uppträdde som alla människors och gudars fader, "Enöga" på grund av att han offrade sitt ena öga i Mimers brunn och "Hangadrott" då han hängde sig själv på Yggdrasil som offer åt sig själv både för att vinna kunskap och för att få runornas visdom. Därav kommer en tradition att hänga människor och djur som offer åt Oden. Vissa har velat mena att detta är en influens av kristendomen, men Kimberley Christine Patton skriver i en ingående analys att likheten är en tillfällighet och att koncepten utvecklades självständigt.[15]

Namnet Oden kommer från fornnordiskans "Odr" som både betyder "sinne", "ande", "raseri", "extas", och "poesi" och ändelsen "-ìnn" som är en föregångare till -en, som i vargen. Alltså refererar namnet till den som är "odr". Namnet finns i flera språkliga varianter hos germanska folk och antyder till hans roll som gud över bärsärkar, poeter och sejdkonsten. Det antyder också att både nordmännen och andra germaner såg en likhet mellan dessa ting. [16][17] "Odr" är etymologiskt relaterat till tyskans wut (raseri), holländskans woede (raseri), fornengelskans wod (ursinne) och möjligtvis besläktat med latinets vates (siare, poet, orakel) genom den gemensamma teoretiska Indo-europeiska roten "(H)weh₂t-i-"

Oden dyrkades utanför Skandinavien, men det mesta av vår kunskap om guden kommer från de nordiska, framförallt isländska, litterära källorna. Dock finns spår av Odendyrkan utanför Skandinavien. Ett exempel är den så-kallade spjutdansaren. Figuren finns i vendeltida konst från både Skandinavien och England, och avbildas ibland som enögd. De horn som figuren bär på fynd av oskadda figurer har oftast fågelhuvuden i ändarna. Ibland styr en sådan figur i miniatyr en ridande krigares spjut. Denna figur tolkas ofta som Oden eller en medverkande i hans kult. På 600-talet beskriver munken Jonas Bobiensis att den iriske munken Columbanus skulle avbrutit ett öloffer (ett bruk också känt senare i Skandinavien) till guden Vodano (Oden), som "andra kallar Merkurius", i Schwaben[18]. En doped från 800-talets Mainz kräver att den omvändande hedningen förkastar de tre gudarna "'UUôden, Saxnôte, och Thunaer (Tor).

Odens attribut är hästen Sleipner, som har åtta fötter[19], korparna Hugin, som betyder "hugen/hågen" (d v s sinnet/själen), och Munin, som betyder "minnet", och vilka är Odens budbärare och spejare, hans båda vargar Gere och Freke, hans spjut Gungner som aldrig missar sitt mål, samt armringen Draupner.[20]

Oden är son till Bor och sonson till Bure, som i sin tur uppkom när urkon Ödhumla slickade frost- och salttäckta stenar. Tillsammans med Frigg har Oden sönerna Balder, Hermod och Höder. Som Odens äldste son räknas Tor, vars mor är Jord (isländska Jörð) - alltså jorden själv; möjligen ett sidonamn på Frigg, men den saken är osäker.

Vilken Gud är den starkaste?

I trosbekännelsen bekänner vi Gud som treenig: Fader, Son och Ande. Den tredje trosartikeln handlar om Guds heliga ande. Bibelns skildringar av skapelsen berättar om hur Guds ande sveper över jorden och ger liv åt djur och människor. I våra egna liv står Anden för energi, livskraft och nytt mod och håller våra visioner och drömmar levande. Anden är en kraft som driver det goda genom historien framåt. Anden är i själva verket en förutsättning för livet på jorden. 

Men trosbekännelsens tredje artikel talar inte bara om hur Guds Ande upprätthåller livet, utan också om hur Anden hjälper människor att leva i förtröstan på Gud. Evangelierna berättar om hur Jesu död fick lärjungarna att tappa modet. De förtvivlade inför framtiden, allt var mörkt och dött.  Men så kommer den första pingsten!  Då sänder Gud sände sin ande – eller hjälparen, som det står i texten – till dem. Guds ande gav dem hopp, gemenskap och ny riktning.   

Det är Anden som sätter oss i förbindelse med Jesus. I Johannesevangeliet 14:26 säger Jesus att Gud ska sända en hjälpare som ska påminna lärjungarna om vad han sagt. I Lilla katekesen skriver Martin Luther att människan inte kan tro på Jesus Kristus på egen hand, utan behöver Andens hjälp. Det är den heliga Anden som “har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, samt helgat mig och behållit mig i en rätt tro”.  

Vi bekänner också att den heliga Anden verkar i och genom kyrkan, som är en, helig och universell. Samtidigt är det påtagligt att kyrkorna är många och ofta oeniga. Men det finns något som håller oss samman, trots olikheterna. Den sammanhållna och världsvida kyrkan är inte bara ett abstrakt ideal, den är också en erfarenhet. Det går alltid att känna igen något i en annan kyrka: bilder, bibliska personer, melodier. Bekännelsen att kyrkan är en är alltså både ett konstaterande och ett ideal som kyrkan aldrig ger upp. 

Hur börjar Ragnarök?

Gudarna sitter inte overksamma när allt detta sker. Heimdall lämnar sin hall och höjer Gjallarhorn till sina läppar. Hans hornstötar ljuder genom alla de nio världarna. Nu håller gudarna ting. Sedan sitter Odin upp på Sleipner och rider till Mimersbrunnen för att rådgöra med Mimers huvud.

Yggdrasil jämrar sig, världsträdet som alltid var och som breder ut sina grenar över allt som är. Löven darrar och grenarna skälver och två människor gömmer sig långt inne invid dess stam. Allting i himlen, på jorden och i Hel rister och bävar.

Då beväpnar sig asarna och enhärjarna. De tar på hjälmar och ringbrynjor, griper sina spjut och svärd och sköldar. Ur varje port i Valhall och Folkvang, och det finns femhundrafyrtio portar enbart i Valhall, strömmar åttahundra fullt väpnade krigare, enhärjare. Nu marscherar de till Vigrid och Odin rider främst. Han bär en gyllene hjälm och en glänsande brynja och han höjer spjutet Gungne.

Odin rider rakt mot Fenrisulven. Tor går vid hans sida, men han anfalls av Midgårdsormen och kan inte hjälpa gudarnas fader. Frej strider mot Surt och han ångrar då att han gav sitt goda svärd till sin tjänare Skirne. Det blir nu en hård kamp innan Frej faller.

Vad händer efter Ragnarök?

Ragnarok, eller Ragnarök på fornnordiska, direkt översatt till Gudarnas öde I vissa litterära källor kallas det också för Ragnarøkkr vilket innebär att Gudarnas skymning eller till och med Aldar Rök , dvs. Mänsklighetens öde.

Alla dessa namn är mycket passande eftersom Ragnarök är slutet på hela världen, inklusive slutet på de nordiska gudarna i den nordiska och germanska mytologin. Själva händelsen tar formen av både en serie världsomspännande naturliga och övernaturliga katastrofer och en stor slutstrid mellan gudarna i Asgård och de fallna nordiska hjältarna i Valhalla mot Loki och kaosets krafter i den nordiska mytologin, såsom jättar, jötnar och olika andra djur och monster.

Vad innehåller Eddan?

This is the poetic Edda (Edda Sæmundar), translated to Swedish by Erik Brate. The electronic edition is produced by Lars Aronsson. See also the Icelandic version.

Detta är den poetiska eddan, även kallad Edda Saemundar, och innehåller sånger skrivna efter fornnordiska versmått. Detta verk ska inte förväxlas med Snorre Sturlassons edda, som huvudsakligen är skriven på prosa med små inslag av vers.

Översättaren Erik Brate var en tidig svensk språkforskare. Han föddes 1857 och dog 1924, därav den gamla verbböjningen och ålderdomliga stilen.

Den som vill läsa Eddan som en bok på papper, rekommenderas köpa den vackra faksimilutgåva som bokförlaget Niloé gjort 1990 med ISBN 91-7102-234-1.