:

Vad är fridlyst i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är fridlyst i Sverige?
 2. Vilka blommor är fridlysta?
 3. Var är Vitsippan fridlyst?
 4. Varför är grodor fridlysta i Sverige?
 5. Får man plocka fridlysta blommor på sin egen tomt?
 6. Vad är skillnaden mellan rödlistad och fridlyst?
 7. Finns det fridlysta träd i Sverige?
 8. Får man plocka liljekonvaljer för eget bruk?
 9. Får man ta ett dött träd i skogen?
 10. Får man plocka bär på privat mark?
 11. Kan ett djur vara fridlyst?
 12. Får man ta ner en ek på sin egen tomt?
 13. Får man plocka fridlysta blommor på egen tomt?
 14. Får man plocka blåsippor på egen tomt?
 15. Vilka träd får man inte fälla?

Vad är fridlyst i Sverige?

I Sverige är ungefär 1% av de kända växt- och djurarterna fridlysta. Om du i din iver att bli av med skadedjur ger dig på något av dessa så kan både samvete och plånbok ta stryk. 

När skadedjur bekämpas gäller det att veta vilka djur som är fredade, också då andra djur än de du direkt angriper kan påverkas av bekämpningsåtgärder. Visste du till exempel att både ekorrar och fladdermöss är fridlysta? Så har någon av dessa flyttat in i ditt hus är det inte bara att skrämma bort dem.

Vi går igenom vad fridlysning innebär, listar de djur du inte får röra, vilka djur där undantag gäller samt reder ut vilka konsekvenser det kan få om fridlysta djur skadas eller dödas.   

Att något är fridlyst innebär att det är lagligt skyddat och att det finns särskilda bestämmelser och regler för att bevara och skydda arten. Fridlysning är en juridisk åtgärd som vidtas för att skydda hotade eller sällsynta arter.

Vilka blommor är fridlysta?

Blåsippan är fridlyst i hela landet, men på vissa håll får du plocka för husbehov, på andra håll inte alls.

Har du koll på vilka blommor som är fridlysta? Bestämmelserna varierar lite över landet.  Här får du en kortversion av de fridlysningsregler som skrivits in i artskyddsförordningen.

Blåsippa är fridlyst i hela landet. Du får plocka enstaka blommor, men inte gräva upp dem med rötterna eller plocka till försäljning. I Skåne, Halland, Stockholms och Västerbottens län samt i ett antal kommuner på västkusten får du dock inte plocka blåsippor alls.

Gullvivor är också fridlysta i hela landet. Inte heller dem får du gräva upp eller plocka till försäljning. I Halland, Skåne och Örebro får du inte plocka dem alls.

Var är Vitsippan fridlyst?

Blåsippan är fridlyst i hela landet, men på vissa håll får du plocka för husbehov, på andra håll inte alls.

Har du koll på vilka blommor som är fridlysta? Bestämmelserna varierar lite över landet.  Här får du en kortversion av de fridlysningsregler som skrivits in i artskyddsförordningen.

Blåsippa är fridlyst i hela landet. Du får plocka enstaka blommor, men inte gräva upp dem med rötterna eller plocka till försäljning. I Skåne, Halland, Stockholms och Västerbottens län samt i ett antal kommuner på västkusten får du dock inte plocka blåsippor alls.

Gullvivor är också fridlysta i hela landet. Inte heller dem får du gräva upp eller plocka till försäljning. I Halland, Skåne och Örebro får du inte plocka dem alls.

Varför är grodor fridlysta i Sverige?

Grodan finns i mängder av storlekar och färger och är mycket variabel med mer eller mindre mörka fläckar på en grundfärg som kan vara gul, ljust gulbrun, brun, olivgrön, grå eller nästan svart. I Sverige förekommer det 8 arter grodor: vanlig groda, åkergroda, ätlig groda, långbensgroda, gölgroda, lövgroda, lökgroda och klockgroda. Alla dessa arter är fridlysta i Sverige.

Grönfläckig padda är en 5 – 8,5 cm (sällsynt 10 cm) lång padda. Ryggen är ljusgrå, brun till ljust olivgrön med mörkare gröna, distinkt formade fläckar med svart rand. Ryggsidan har dessutom flera, små vårtor. Buksidan är ljusgrå. Parotidkörtlarna (giftkörtlarna) bakom öronen är stora och välutvecklade. Den grönfläckiga paddan, Bufo viridis, är ett groddjur som inte har något emot salta miljöer.

Får man plocka fridlysta blommor på sin egen tomt?

Fridlysning innebär oftast att en växt- eller djurart är helt fredad – du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten. Du får i många fall inte heller ta bort eller skada artens frön, ägg, rom eller bon. Det gäller även om djuret eller växten är på din egen tomt.

En del fridlysta växter får inte plockas alls. I andra fall kan fridlysning av en växt innebära att du får plocka en bukett till dig själv, men att det är förbjudet att gräva upp den med rötterna eller plocka den för försäljning.

Regeringen beslutar om fridlysning av en växt- eller djurart och beslutet kan gälla i hela landet, i ett enskilt län eller i en del av ett län. En del fridlysta växter får inte plockas alls, andra får plockas, men inte grävas upp med rötterna och några får inte plockas för försäljning.

Fridlysta arterLänsstyrelsens webbplats

Vad är skillnaden mellan rödlistad och fridlyst?

Har du sett en groda, padda eller vattensalamander? Din hjälp behövs för att samla in mer kunskap om svenska groddjur och deras utveckling.

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

För att dina observationer ska sparas och spridas enkelt behöver du skapa ett konto på Artportalen. Sedan kan du med hjälp av en GPS-app hitta den position där du – och den groda, padda eller salamander som du vill rapportera befinner er.

Kom ihåg att alla groddjur i Sverige är fridlysta. Det är inte tillåtet att fånga in djuren utan särskilt tillstånd. Undantag gäller för vanlig padda, åkergroda, vanlig groda och mindre vattensalamander om man vill studera dem och sedan släpper ut dem på samma plats som de fångades.

Har du sett en groda, padda eller salamander, men vet inte vilken art det var? Vi har sammanställt fakta om svenska groddjur och salamandrar här nedanför. 

Utseende och beteende: Större vattensalamander kan bli upp till 16 cm, är svart till mörkbrun i färgen och har en knottrig hud, förutom på buken där den är gulorange med mörka fläckar. Tidig vår vandrar den mot sina lekvatten och i samband med leken, som sker i april/maj, utvecklar hanen en ryggkam som får den att likna en liten drake. Leken sker på natten men man kan se den större salamandern i lekvattnet även under dagtid. Hanen är lätta att upptäcka nattetid på grund av en silverfärgad strimma på svansen. Innan och efter lekperioden kan honan kännas igen på att svansen är gul på undersidan. Större vattensalamander har inre befruktning och de lägger sina ägg ett och ett försiktigt inpackat i växtblad. 

Utveckling: Larverna kläcks ca 10–30 dagar efter äggen har lagts. Larverna andas via yttre gälar fram tills de är färdigutvecklad efter ca 2–3 månader. Utbredning: Stora delar av Sverige, upp till och med Ångermanland. Saknas i norra Jämtland, Västerbotten, Norrbotten och Lappland. Livsmiljö: Lövskogs- och naturbetesområden med fiskfria, gärna permanenta, småvatten. Finns även i skärgårdslandskap. Status: Livskraftig enligt svenska rödlistan. Listad i EU:s Art- och habitatsdirektiv. Läte: Inget.

Utseende och beteende: Mindre vattensalamander kan bli upp till 10 cm lång, är brunaktig och lite fläckig med en nästan slät hud. Honan är mer enfärgad än hanen och har mindre framträdande fläckar, om hon har några. Buken är orangefärgad med mörka fläckar och på huvudet har hon tre längsgående ränder. I samband med leken som äger rum tidig vår, oftast i april/maj, men som kan pågå mars-juni, utvecklar hanen en vågig ryggkam. Honan har inre befruktning och packar försiktigt in sina ägg ett och ett i vattenväxternas blad. Leken äger rum nattetid men man kan se mindre salamander i lekvattnet även dagtid.  

Utveckling: Äggen kläcks ca 10– 30 dagar efter att äggen lagts. Larvens utvecklingsperiod är ca 2–3 månader. Utbredning: Tämligen vanlig, till Västerbotten och södra Lappland. Ojämn utbredning. Livsmiljö: Påträffas i många olika land- och vattenmiljöer. Föredrar fiskfria vatten med mycket växtlighet. Status: Livskraftig enligt svenska rödlistan. Läte: Inget.

Utseende och beteende: Klockgrodan har brun till olivfärgad vårtig hud, och påminner lite om en padda till utseendet. Undersidan är svart och röd/orange/gulspräcklig. När den känner sig hotad, lägger den sig på rygg för att visa färgen som signalerar att den är giftig. Klockgrodan leker i maj/juni men kan höras spela från april ända in i augusti om det är varma vår- och sommarmånader. Klockgrodan leker både dag och kväll. Pupillerna är hjärtformade. Honan kan lägga rom två gånger om året. 

Utveckling: Äggen kläcks efter cirka 4 dagar och ynglen utvecklas på 2–3 månader. Utbredning: Klockgrodan förekommer bara i Skåne, vid Mölle i nordväst och i södra och sydöstra Skåne. Livsmiljö: Fiskfria och solbelysta vatten vid eller nära naturbetesmarker men påträffas även på strandängar, gamla stenbrott, alkärr och dammar i jordbrukslandskap. Status: Livskraftig, enligt svenska rödlistan. Läte: Som kyrkklockor eller som när man blåser i en tomflaska. 

Finns det fridlysta träd i Sverige?

Att en art är fridlyst innebär att den är fredad och därför inte får plockas, dödas, fångas, samlas in eller på annat sätt skadas eller störas. Skyddet kan också gälla för frön, ägg, rom och bon. Anledningen till att vissa arter är fridlysta är att skydda dem. Det kan till exempel gälla arter som är sällsynta och samtidigt attraktiva för insamling.

I svensk lagstiftning anges vilka arter som är fridlysta och vad som gäller för dessa i artskyddsförordningen. En del av arterna är fridlysta i hela EU, andra inom Sverige och några bara i vissa län.

Alla vilda fåglar är fridlysta, liksom alla fladdermöss, grod- och kräldjur samt alla vilda orkidéer och lummerarter. Utöver dessa grupper finns ytterligare en lång lista med särskilt utpekade arter som är fridlysta.

Den som planerar en åtgärd som kan komma att påverka en fridlyst art kan behöva dispens från Länsstyrelsen.

Får man plocka liljekonvaljer för eget bruk?

Den senaste översynen av vilka blommor som ska vara fridlysta gjordes 2010. Sedan dess har inga nya tillkommit eller försvunnit från listan. Där finns till exempel backsippan, som är rödlistad och betecknas som sårbar. Den får varken plockas eller grävas upp någonstans i landet. Gullviva och blåsippa anses som "livskraftiga" men omgärdas av separata regler för plockning i olika områden. För båda gäller dock att det är förbjudet att samla in växten för att sälja. Liljekonvalj går det däremot att plocka och sälja - om den inte växer i Kronobergs, Stockholms eller Södermanlands län eller på Öland.

– Jag kan förstå att man kan tycka det verkar konstigt att man får plocka en viss blomma i ett län medan det är förbjudet i grannlänet. Men det grundas av att det tidigare var länsstyrelserna som bestämde om fridlysning och de kunde helt enkelt ha olika uppfattning, säger Marianne Wetterin.

Får man ta ett dött träd i skogen?

Go to sweden

Jag menar alltså mindre träd som man kan fälla med en mellanstor yxa, och inte på privatägd mark. Typ för att prova bygga enklare strukturer bara för att se om man kan. Inte i större utsträckning alltså.

Locked post. New comments cannot be posted.

Nej. Varför skulle man få göra det?

Får man plocka bär på privat mark?

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller plockar bär i skogen. Det är vårt gemensamma ansvar att använda denna gamla sedvana med omtanke, därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår.

Plocka blommor, bär, svamp och nötter

Du får plocka blommor, bär och svamp i naturen, men vissa växter är fridlysta och dem får du inte plocka. Särskilda regler gäller i nationalparker och naturreservat. I lagen räknas de växter upp, som är förbjudna att plocka utan markägarens tillstånd. Lagtexten är ålderdomlig och den måste ibland tolkas med sunt förnuft. Mossor och lavar finns inte med i lagtexten, men får antagligen plockas, men inte i stora mängder och inte till försäljning.

Klart är att du inte får hugga ner eller på annat sätt skada växande träd. Buskar nämns inte i lagen, men det är knappast tillåtet att ta exempelvis en enbuske. Det är inte tillåtet att knacka loss sten ur berg eller hugga in sitt namn i berghällar. I lagen finns sten med bland sådant som inte är tillåtet att ta med sig utan markägarens medgivande. Att plocka med sig enstaka mindre stenar kan ändå knappast räknas som brottsligt.

Kan ett djur vara fridlyst?

Cirka 585 av de cirka 50 000 kända växt- och djurarterna i Sverige är fridlysta i hela landet. Alla orkidéer, groddjur, kräldjur, fladdermöss och vilda fåglar är fridlysta. Ytterligare 43 växt- och djurarter är fridlysta i vissa län.

Får man ta ner en ek på sin egen tomt?

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Skyddsvärda träd är inte skyddade enligt svensk lag om det inte är ett naturminne eller står i ett skyddat område såsom Natura 2000 eller i en nationalpark, ett naturreservat, eller omfattas av standskydd eller liknande. Det finns flera olika skydd som lagen ställer upp i olika slags miljöer men om du vet att din tomt inte omfattas av ett sådant kan du troligtvis fälla eken utan rättsliga påföljder. Du kan även överväga att beskära det istället för att fälla det.

I vissa kommuner kan det dock finnas en detaljplan där det föreskrivs att man måste ha marklov för att fälla ett träd (Plan- och Bygglagen 4 kap. 15 § och 9 kap. 12 §). Du borde därför kontakta stadsbyggnadskontoret i kommunen för att kontrollera om det finns restriktioner i en eventuell detaljplan. I vissa fall kan man bli skyldig att betala en avgift.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Får man plocka fridlysta blommor på egen tomt?

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller plockar bär i skogen. Det är vårt gemensamma ansvar att använda denna gamla sedvana med omtanke, därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår.

Plocka blommor, bär, svamp och nötter

Du får plocka blommor, bär och svamp i naturen, men vissa växter är fridlysta och dem får du inte plocka. Särskilda regler gäller i nationalparker och naturreservat. I lagen räknas de växter upp, som är förbjudna att plocka utan markägarens tillstånd. Lagtexten är ålderdomlig och den måste ibland tolkas med sunt förnuft. Mossor och lavar finns inte med i lagtexten, men får antagligen plockas, men inte i stora mängder och inte till försäljning.

Klart är att du inte får hugga ner eller på annat sätt skada växande träd. Buskar nämns inte i lagen, men det är knappast tillåtet att ta exempelvis en enbuske. Det är inte tillåtet att knacka loss sten ur berg eller hugga in sitt namn i berghällar. I lagen finns sten med bland sådant som inte är tillåtet att ta med sig utan markägarens medgivande. Att plocka med sig enstaka mindre stenar kan ändå knappast räknas som brottsligt.

Får man plocka blåsippor på egen tomt?

En del av de fridlysta växtarterna är så attraktiva att det kan kännas frestande att plocka dem, till exempel backsippa och nattviol, men det är alltså förbjudet. Andra arter är mer oansenliga eller så ovanliga att man sällan kommer i kontakt med dem. 

De flesta fridlysta växtarterna är fridlysta mot all slags plockning i hela landet. Några arter, till exempel blåsippa, gullviva och lummerarter, får man plocka i större delen av Sverige, så länge man inte plockar för försäljning eller gräver upp dem. 

I vissa län är dessa arter dock även fridlysta mot all slags plockning! Det är till exempel inte tillåtet att plocka blåsippor i Stockholms län, medan det är tillåtet att plocka, men inte sälja eller gräva upp dem, i angränsande län. 

Vilka träd får man inte fälla?

Lövskugga på ”fel” ställe i trädgården är en av de vanligaste anledningarna till att träd tas ner. Men innan man tar fram yxa och såg, gäller det att känna till vilka regler som gäller.

– Generellt sett får du fälla vilka träd du vill på din egen tomt, men det finns en hel del undantag där det kan krävas marklov och även tillstånd från Länsstyrelsen, säger Daniel Daggfeldt, arborist på Svenska Trädmästarna och styrelseledamot i Sveriges Arboristförbund. Han manar till eftertanke innan man bestämmer sig för att fälla ett större träd.

– Stora träd gör mycket positivt för oss – de ger livsmiljö för fåglar och insekter, svalkar och ger skugga, renar luften, avger syre och skyddar mot både buller och översvämningar.

– Ett träd tar lång tid på sig för att växa upp, men går fort att fälla. Eftersom det är något definitivt, bör du som tomtägare ta reda på alla fakta och gärna ta in sakkunnig hjälp innan du gör slag i saken, säger Daniel Daggfeldt.